Y Fagloriaeth Newydd

[Bagloriaeth]

Mae Bagloriaeth Cymru’n newid. Bydd Bagloriaeth Cymru ar ei newydd wedd wrth wraidd system cymwysterau Cymru a bydd yn ceisio ysbrydoli dysgwyr a’u herio i gyflawni hyd eithaf eu gallu. Ei nod yw helpu dysgwyr 14 i 19 oed i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer addysg uwch, byd gwaith a bywyd. Mae’n gymhwyster hyblyg a chynhwysol sy’n ategu dewisiadau dysgwyr o ran TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

Bydd cymhwyster newydd Bagloriaeth Cymru yn cael ei asesu’n drwyadl. Bydd gwahanol raddau’n cael eu dyfarnu, gan sicrhau bod gwaith caled a pherfformiad uchel yn cael eu gwobrwyo’n well ac yn cael eu cydnabod yn fwy gan sefydliadau addysg uwch a chyflogwyr.

Prif ddiben Bagloriaeth Cymru yw datblygu ac asesu sgiliau hanfodol fel llythrennedd, rhifedd, llythrennedd ddigidol, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, cynllunio a threfnu, creadigrwydd ac arloesi ac effeithiolrwydd personol.

Ni fydd angen cymwysterau Sgiliau Hanfodol a Sgiliau Allweddol Ehangach ar gyfer Bagloriaeth newydd Cymru.

The Welsh Baccalaureate is changing. Sitting at the heart of the Welsh qualifications system, the new and improved Welsh Baccalaureate seeks to inspire learners and challenge them to fulfil their potential. It has been designed to help 14 to 19-year-olds to develop the skills required for higher education, employment and life. It’s a flexible, inclusive qualification that underpins learners’ choices of GCSE, AS, and A level and vocational qualifications.

The new Welsh Baccalaureate will be rigorously assessed. It will be graded, ensuring that hard work and high performance are better rewarded and better recognised by higher education and employers.

The Welsh Baccalaureate is primarily about the development and assessment of essential skills such as literacy, numeracy, digital literacy, critical thinking and problem solving, planning and organisation, creativity and innovation and personal effectiveness. Separate Essential Skills and Wider Key Skills qualifications will not be required for the new Welsh Baccalaureate.

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 10:05 p.m.