Gwobr Ansawdd Genedlaethol / National Quality Award

Mae Ysgol y Creuddyn wedi derbyn Gwobr Ansawdd Genedlaethol Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru – yr ysgol uwchradd gyntaf yn y sir! Diolch yn fawr i'r holl ddisgyblion, staff, llywodraethwyr ac asiantaethau allanol sydd wedi bod yn rhan o'r broses.

Adborth i ddisgyblion

Hoffwn ddiolch i chi am y cyfle i drafod eich cyfranogiad i’r cynllun ysgolion iach. Roedd y wybodaeth a rannwyd gan y disgyblion y cawsom gyfle i siarad â nhw yn arbennig o dda. Roedd eich atebion i’r cwestiynau am eich ysgol yn dangos ymagwedd aeddfed a gwybodaeth dda o’r materion yr oeddem yn drafod. Roeddech yn frwdfrydig yn eich trafodaethau am yr ysgol a’r cyfleoedd niferus a gwahanol sy’n cael eu cynnig i chi i wella eich dysgu a’ch datblygiad.

Roeddech yn groesawgar ac yn agored iawn yn eich trafodaethau ac roedd ymddygiad holl ddisgyblion yr ysgol yn arbennig iawn – yn gwrtais, siriol a chroesawgar. Mae awyrgylch dawel a hapus yn Ysgol y Creuddyn sy’n arwyddocaol, fe dybiaf, o’r ffaith fod y disgyblion yn teimlo yn hapus a diogel yn yr ysgol.

Mae cyfranogiad disgyblion o fewn yr ysgol yn arbennig o uchel a braf yw gweld pobl ifanc sydd mor barod i rannu eu hamser, eu sgiliau a’u haeddfedrwydd gyda disgyblion eraill i’w cynorthwyo i fyw bywydau mwy iach a mwy diogel.

Roedd y daith a gawsom o amgylch yr ysgol yn ddiddorol iawn a diolch i’r prif ddisgyblion a aeth a ni o amgylch am rannu cymaint o wybodaeth ddefnyddiol gyda ni.

Mae eich ysgol yn bendant yn ysgol iach ac yn dda iawn am hyrwyddo eich iechyd. Rydych yn deall y pwysigrwydd o iechyd da, yn enwedig i’r dyfodol pan fyddwch yn tyfu i fod yn aelodau cydwybodol o’ch cymuned. Hoffwn ddatgan fy niolch i chi am fy helpu gyda’r asesiad a’ch llongyfarch ar y gwaith yr ydych wedi'i gwblhau i wneud eich ysgol yn ysgol sy'n hybu iechyd ac yn dymuno yn dda i chi gyda'ch cynlluniau at y dyfodol.

Dymuniadau gorau a diolch i bawb am wneud ein hymweliad yn un pleserus a diddorol iawn.

Eurwen Hulmston

[Y Ffreutur]

Ysgol y Creuddyn has received the National Quality Healthy Schools Network Wales Award – the first secondary school in the county! We wish to thank all the pupils, staff, governors and external agencies that have been involved in the process.

Feedback to students

I would like to thank you for the opportunity to discuss your participation in the healthy schools scheme. The information shared by the students that we had a chance to talk to was particularly useful. Your answers to questions about your school showed a mature approach and a good knowledge of the issues we discussed. You were enthusiastic in your discussions about the school and the many different opportunities that are offered to you to improve your learning and development.

You were very welcoming and open in your discussions and the behavior of all students is outstanding - polite, cheerful and welcoming. The calm and happy atmosphere in Ysgol y Creuddyn is significant, I suspect, revealing the fact that the students feel happy and safe at school.

The participation of students in the life of the school is particularly high and it is good to see young people who are so willing to share their time, skills and maturity with others to help them live healthier and safer lives.

The tour we had around the school was very interesting and thanks to the senior students who showed us around and shared so much useful information with us.

Your school is definitely a healthy school and is very good at promoting your health. You understand the importance of good health, especially for the future when you grow up to be conscientious members of your community. We would like to express our thanks to you for helping us with the assessment and congratulate you on the work you have completed to make your school a school that promotes health and wish you well with your plans to the future.

Best wishes and thanks to everyone for making our visit a pleasant and very interesting one.

Eurwen Hulmston

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Sadwrn, 23 Medi 2017, 4:24 p.m.