Bwlio / Bullying

[Bwlio]

Mae gan bob dysgwr ym mhob ysgol yr hawl i ddysgu heb ofn cael eu bwlio, beth bynnag yw’r math hwnnw o fwlio. Mae’n rhaid i bawb sy’n ymwneud ag addysg dysgwr gydweithio i sicrhau mai dyna beth sy’n digwydd. Mae’n rhaid i ni yma yn Ysgol y Creuddyn fynd ati’n weithredol i ymdrin â phob math o fwlio, a dylem gymryd camau i atal ymddygiad bwlïaidd yn ogystal ag ymateb i ddigwyddiadau pan fyddan nhw’n codi.

Natur bwlio

Defnyddir sawl diffiniad o fwlio, ond mae’r mwyafrif yn ei ystyried yn weithred sy’n:

 • fwriadol niweidiol (gan gynnwys ymddygiad ymosodol)
 • digwydd yn aml dros gyfnod o amser, gan gydnabod gall un digwyddiad yn unig achosi trawma i’r dysgwr a’i adael yn poeni y bydd yn digwydd eto
 • anodd i ddioddefwyr amddiffyn eu hunain yn ei erbyn.

Mae barn dysgwyr unigol am yr hyn a olygir wrth fwlio hefyd yn elfen allweddol i’w hystyried.

Mae sawl gwahanol fathau o fwlio, ond y tri phrif fath o fwlio yw:

 • corfforol – bwrw, cicio, cymryd eiddo, aflonyddu rhywiol neu ymosodiad
 • llafar – galw enwau, sarhau, gwneud sylwadau tramgwyddus
 • anuniongyrchol – lledu storïau cas am rywun, eithrio o grwpiau cymdeithasol, bod yn destun sïon maleisus, anfon negeseuon e-bost neu negeseuon testun maleisus ar ffonau symudol.

Canllawiau Pellach:


Every learner in every school has the right to learn, free from the fear of bullying, whatever form that bullying may take. Everyone involved in a learner’s education needs to work together to ensure that this is the case. Ysgol y Creuddyn takes an active approach to tackle all forms of bullying, and takes action to prevent bullying behaviour as well as responding to incidents when they occur.

The nature of bullying

There are many definitions of bullying, but most consider it to be:

 • deliberately hurtful (including aggression)
 • repeated often over a period of time, while recognising that even a one-off incident can leave a learner traumatised and nervous of future recurrence
 • difficult for victims to defend themselves against.

Individual learners’ perspectives on what constitutes bullying is also a key element to take into account.

Bullying can take many forms, but the three main types are:

 • physical – hitting, kicking, taking belongings, sexual harassment or aggression
 • verbal – name-calling, insulting, making offensive remarks
 • indirect – spreading nasty stories about someone, exclusion from social groups, being made the subject of malicious rumours, sending malicious e-mails or text messages on mobile phones.

Further Guidance:

  6 Welsh Government Advice.pdf6 Welsh Government Advice.pdf


Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 9:59 p.m.