Chweched Dosbarth / Sixth Form

[Y Chweched Dosbarth]

Chweched Dosbarth Ysgol y Creuddyn

Mae bod yn aelod o Chweched Dosbarth Ysgol y Creuddyn yn dod â breintiau a chyfrifoldebau. Mae’r ysgol yn ymgymryd i sicrhau ei bod yn cynnig addysg o’r ansawdd gorau posibl, tra’n disgwyl ymroddiad gan y myfyrwyr i fod yn aelodau cyfrifol o’r ysgol a’i chymdeithas. Mae ystafell gyffredin wedi’i neilltuo ar gyfer y Chweched Dosbarth ar gyfer ymlacio a chymdeithasu yn ystod cyfnodau digyswllt.

Mae myfyrwyr Blwyddyn 12 yn chwarae rhan bwysig o fewn yr ysgol drwy gefnogi a rhoi cymorth i ddisgyblion Blwyddyn 7 fel rhan o’r cynllun Bydis. Rydym yn cynnig digon o gyfleoedd i fyfyrwyr 16-19 yn Ysgol Y Creuddyn. Disgwylir i fyfyrwyr Chweched Dosbarth ymgymryd â gwaith annibynnol yn ogystal â mynychu gwersi ffurfiol. Mae’r llyfrgell ar gael ar gyfer gwaith annibynnol a chaniateir mynediad i’r ystafelloedd cyfrifiaduron, y gweithdai a’r ystafell gelf fel bo'n briodol.

Disgwylir i fyfyrwyr Chweched Dosbarth gydymffurfio â rheolau ysgol a gosod esiampl dda i’r disgyblion iau. Dylent ymarfer hunan-ddisgyblaeth a synnwyr cyffredin ar bob adeg.

Mae absenoldeb yn amharu ar gynnydd myfyrwyr a disgwylir iddynt fynychu’r ysgol yn rheolaidd. Pan mae absenoldeb yn anochel disgwylir iddynt roi gwybod i’r ysgol yn unol â rheolau’r ysgol.

Er ein bod yn cydnabod bod gan nifer o fyfyrwyr waith rhan amser, gofynnwn iddynt sicrhau nad yw hyn yn amharu ar eu gwaith ysgol.

Mae croeso i chi gysylltu â'r ysgol i gael mwy o wybodaeth neu i drafod opsiynau.

Dolen: Prosbectws Chweched Dosbarth

Ysgol y Creuddyn's Sixth Form

Being a member of the Sixth Form at Ysgol y Creuddyn brings privileges and responsibilities.  The school undertakes to ensure education of the highest standard possible whilst expecting an undertaking by students to be responsible members of the school and its community. A common room is provided for the Sixth Form to relax and socialise during non-contact periods.

Year 12 students play an important role within the school by supporting and helping Year 7 pupils as part of the Buddies scheme. Sixth form students are expected to undertake private study in addition to attending formal lessons.  The school Library is available for private study and students have access to the computer rooms, the workshops and the art room as appropriate.

Sixth form students are required to conform to school rules and set a good example to younger pupils.  They should exercise self-discipline and common sense at all times.

Absenteeism hinders progress and students are expected to attend school regularly.  When absence cannot be avoided they should inform the school according to the school rules.

Although it is understood that many students work outside school we ask that this does not hinder their studies.

Please do not hesitate to contact the school for further information or to discuss options.

Link: Sixth Form Prospectus

Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster i fyfyrwyr Chweched Dosbarth Ysgol Y Creuddyn. Mae'n cyfuno sgiliau datblygiad personol gyda chymwysterau sy'n bodoli eisoes i ffurfio un dyfarniad ehangach sy'n cael ei werthfawrogi gan gyflogwyr a phrifysgolion. Ceir profiadau ehangach na'r rhaglenni dysgu traddodiadol ym Magloriaeth Cymru.

Amcanion

Nod Bagloriaeth Cymru yw cynnig cwricwlwm ehangach a mwy cytbwys i'r myfyrwyr gan helpu'r myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau y mae sefydliadau addysg uwch a chyflogwyr am iddynt eu cael pan fyddant yn gadael yr ysgol.

Mae'r pwyslais ar ddysgu trwy wneud, a rhoddir yr un gwerth ar gymwysterau academaidd a galwedigaethol.

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru Ysgol Y Creuddyn: Mrs. Anthea Payne Jones

Ceir mwy o wybodaeth am y cwrs Craidd ar wefan CBAC.

Welsh Baccalaureate

The Welsh Baccalaureate is a qualification for our Sixth Form students at Ysgol Y Creuddyn. All students will be registered for the Welsh Baccalaureate Qualification. It combines personal development skills with exisiting qualifications like A levels, NVQs and GCSEs to make one wider award that is valued by employers and universities. The Welsh Baccalaureate gives broader experiences than traditional learning programmes.

Aims

The Welsh Baccalaureate aims to achieve a broader, more balanced curriculum for 14-19 year olds, helping students to develop knowledge and skills that higher education institutions and employers want them to have when they leave school.

The emphasis is on learning through doing, and the same value is placed on vocational as academic qualifications.

Welsh Baccalaureate Co-ordinator: Mrs. Anthea Payne Jones

For further information please use the WJEC website.

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 9:53 p.m.