Neges gan y Pennaeth / Headteacher's Message

Mae'n bleser gennyf gyflwyno gwefan Ysgol Y Creuddyn.

Sefydlwyd yr ysgol yn 1981 i ddarparu addysg gyfrwng Gymraeg i blant a phobl ifanc y fro. Mae'r ysgol yn unigryw, gan mai hi yw'r unig ysgol uwchradd o'i math yng Nghonwy. Yma mae'r disgyblion yn dilyn eu gwersi trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau'n gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r Creuddyn yn ysgol sy'n mynnu'r safonau uchaf o ran gwaith ac ymddygiad a phwysleisir yr angen i barchu'n gilydd. Ymfalchïwn yng nghyraeddiadau academaidd uchel ein disgyblion, ynghyd â'u llwyddiannau mewn amrywiaeth eang o feysydd allgyrsiol.

Mae gan yr ysgol ethos deuluol a chynhaliol. Ein nod yw darparu awyrgylch gefnogol a diogel, sy'n galluogi pob plentyn i ddatblygu i'w lawn botensial. Erbyn i'r disgyblion ein gadael bydd ganddynt y sgiliau, y profiadau a'r agwedd gywir i fod yn ddinasyddion cyfrifol y gallwn ymfalchïo ynddynt.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r Creuddyn. Cofiwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau.

Mr Trefor Jones, Pennaeth

It is my pleasure to introduce this website, which provides information about Ysgol Y Creuddyn.

The school was opened in 1981 in order to provide Welsh medium education for the children and young people of the area. It is therefore unique, as this is the only such secondary school within the county of Conwy. Pupils study their subjects and undertake activities exclusively through the medium of Welsh and develop to be bilingual adults.

At Ysgol Y Creuddyn we demand the highest standards in terms of work and behaviour and emphasise the importance of respecting one another. We take great pride in our pupils' high academic achievements and their successes in a wide variety of extra-curricular fields.

The school is a close knit and inclusive community. Our aim is to provide a safe and supportive environment which will allow each child to develop to their full potential. By the time our pupils leave us they will have gained the skills, the experiences and positive attitudes to become responsible citizens of which we can all be proud.

We look forward to welcoming you to Ysgol y Creuddyn. If you have questions or queries, then by all means contact us.

Mr Trefor Jones, Head Teacher

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Sadwrn, 23 Medi 2017, 4:16 p.m.