BOBs / SNAGs

[Bobs]

Amcanion grŵp BOBs (Bwyd o Bwys) yw:

 • Gwella cyfleoedd i bobl ifanc gael dilyn diet iach ac i ddatblygu agwedd gadarnhaol tuag at fwyd ac iechyd.
 • Creu synnwyr o gyfrifoldeb a pherchnogaeth ymysg disgyblion ynghylch bwyd yn yr ysgol.
 • Hyrwyddo gwybodaeth am faeth a sgiliau coginio o safon.
 • Hyrwyddo cyflwyno prydau bwyta'n iach a brofwyd i fwydlen yr ysgol.
 • Argymell newidiadau.
 • Creu cydweithio rheng grwpiau perthnasol.
 • Cefnogi a hyrwyddo datblygiad Polisi Bwyd a Ffitrwydd yn yr ysgol.
 • Cefnogi argymhellion a nodir yn nogfen Llywodraeth Cynulliad Cymru Cynllun Gweithredu Blas am Oes.

Manteision Grwpiau BOBs:

 • Rhoi grym i ddisgyblion; galluogi disgyblion ysgol i roi eu barn ar y bwyd sydd ar gael yn yr ysgol.
 • Adeiladu partneriaeth;dod a phobl o bob agwedd ar addysg ynghyd tuag at nod cyffredin.
 • Addysgu disgyblion am faeth a phwysigrwydd bwyta'n iach.
 • Datblygu sgiliau coginio pobl ifanc.
 • Darparu gweithgareddau allgyrsiol i bobl ifanc gymryd rhan ynddynt.
 • Hyrwyddo hunan hyder/hunan barch pobl ifanc.
 • Darparu fframwaith i gefnogi datblygiad Polisi Bwyd a Ffitrwydd 'gweithredol'.

Rysait: Cyw Iâr a Bacwn Italiano: (Fersiwn PDF)

Rysait: Cyw Iâr Jamdalaya: (Fersiwn PDF)

Aims of SNAG (The School Nutrition Action Group):

 • To enhance the opportunities for young people to access a healthy diet and to develop a positive attitude towards food and health.
 • Create a sense of responsibility and ownership amongst pupil population regarding food in school.
 • Promote sound nutrition knowledge and cooking skills amongst the school population.
 • Facilitate the introduction of trial and tested healthy dishes into the school menu
 • Make recommendation for change
 • Generate partnership working between relevant parties.
 • Promote the development of a Food in School Policy
 • Support recommendations set in the Welsh Assembly Government consulation document Appetite for Life, and susequent action plan.

Benefits of a School Nutrition Action Group:

 • Empowers students; enabling school pupils to give their views on the food available in school.
 • Partnership Building; bringing people from all aspects of education together towards a common goal.
 • Educates pupils about nutrition and the importance of healthy eating.
  Develops young people's cooking skills.
 • Provides extra-curricular activities for young people to be involved with.
 • Promotes self-confidence/self esteem in young people.
 • Promotes the development of a 'Whole School Food Policy'.

SNAG Members for 2014–2015:

 • Year 7: Hannah Jones, Erin Angharad Walsh, Aled Thomas, Cai Williams, Amy Heginbotham, Oscar Siddlemann.
 • Year 8: Gruffydd Evans, Kiera Rodgers, Lewis Leonard-Thomas, Helena Nicholls, Dylan Williams, Lowri Hudson.

Recipe: Chicken and Bacon Italiano: (PDF Version)

Recipe: Chicken Jamdalaya: (PDF Version)

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 9:56 p.m.