Llun o Ysgol y Creuddyn
Rhwydwaith SEREN Network
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 4 Gorffennaf 2017, 9:34 p.m.
 

Yr hanes hyd yn hyn

Gweledigaeth y cyn-Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru, Paul Murphy AS – sef yr  Arglwydd Murphy o Dorfaen erbyn hyn - oedd sefydlu Rhwydwaith Seren i roi’r gefnogaeth angenrheidiol i fyfyrwyr ac athrawon i gyrraedd eu potensial academaidd a symud ymlaen i brifysgolion uchaf y Deyrnas Unedig.

Tair canolfan beilot oedd yn y rhwydwaith i gychwyn ond mae wedi ehangu’n gyflym ac wedi cynyddu i 11 canolfan i Gymru gyfan ac mae’n helpu mwy na 2,000 o fyfyrwyr i gyflawni eu potensial academaidd.

Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd, gwahoddir y myfyriwr sy’n cael y canlyniadau gorau yng Nghymru i fynd i rwydwaith eu rhanbarth, ar sail eu canlyniadau TGAU rhagorol.

Beth i’w ddisgwyl?

Byddwch yn elwa mewn nifer o ffyrdd o fod yn aelod o Rwydwaith Seren Conwy a Sir Ddinbych, a fydd yn cynnwys cyfleoedd i:

 • Ymweld â champysau prifysgol blaenllaw
 • Ymestyn eich gwybodaeth y tu hwnt i’r cwricwlwm Lefel A i ddenu’r prifysgolion gorau
 • Gwrdd ag academyddion arweiniol o brifysgolion lefel uchaf y Deyrnas Unedig a chael cyngor a chefnogaeth wyneb yn wyneb
 • Gymryd rhan mewn gweithdai ochr yn ochr â myfyrwyr eraill sy’n cyflawni’n uchel
 • Dderbyn awgrymiadau ymarferol ynglŷn â gwneud cais am le mewn prifysgol a pharatoi ar gyfer cyfweliad
 • Greu cysylltiadau a chyfeillgarwch gyda myfyrwyr eraill sy’n gobeithio cyrraedd eu potensial academaidd a gwireddu eu dyheadau
 • Dderbyn cyngor arbenigol am geisiadau a datganiadau personol    

Beth nesaf?

Pan fyddwch yn derbyn eich canlyniadau ym mis Awst ac rydych wedi cael o leiaf 5 TGAU gradd A*, bydd eich ysgol yn eich gwahodd i ymuno â Rhwydwaith Seren Conwy a Sir Ddinbych.

Gyda’r nos ar Fedi’r 20fed,, bydd lansiad swyddogol y grŵp Seren newydd a bydd gwahoddiad i rieni ddod i hwn hefyd. Bydd yn rhoi’r cyfle i chi gwrdd â myfyrwyr eraill a chanfod rhagor am y rhaglen a fydd yn cael ei darparu drwy gydol y flwyddyn.

-------------

The story so far

The vision of former Secretary of State for Wales, Paul Murphy MP – now Lord Murphy of Torfaen – was to establish the Seren Network to provide students and teachers with the support they need to reach their academic potential and progress to the UK’s top universities.

Initially comprising of three regional pilot hubs, the network has expanded rapidly and it has now grown to 11 hubs, covering the whole of Wales and helping more than 2,000 students reach their academic potential.

At the beginning of each academic year the highest achieving students in Wales are invited to attend their region’s network, based on their excellent GCSE results.

What to expect?

There are many ways you will benefit as a member of the Conwy & Denbighshire Seren Network which will include opportunities to:

 • Visit leading university campuses
 • Extend your knowledge beyond the A-level curriculum to attract the very best universities
 • Meet the leading academics from top UK universities and get face-to-face advice and support
 • Take part in workshops alongside other high achieving students
 • Get practical tips on applying for university places and preparing for interview
 • Build links and friendships with other students looking to reach their academic potential and aspirations
 • Receive expert advice on personal statements and applications     

What next?

When you receive your results in August and you have achieved at least 5A* grades at GCSE, your school will give you an invitation to join the Conwy & Denbighshire Seren Network.

On the 20th September in the evening, there will a launch for the new Seren group. Parents are also invited to attend. This will give you a chance to meet other students and to find out more about the programme which will be provided throughout the year.