Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Gwers 1 Dydd Gwener).
Bydd angen sôn am gynnwys y gwersi yma yn eich Dyddiadur Bagloriaeth.
Byddwch yn cwblhau'r gwaith Cyfathrebu ar Lefel 3 efo unai Mrs. Margaret Jones neu Mrs. Sian Mair Williams.

Mae'r gwaith Datrys Problemau yn cael ei gwblhau ar Lefel 2. Byddwch yn datrys 2 broblem: (1) Ble ddylai i fynd ar brofiad gwaith? (2) Beth fyddai'n ei wneud ar ôl gadael yr ysgol?

Dylech lenwi'r dyddiadur yn gyson yn ystod y flwyddyn wrth i chi gwblhau elfennau gwahanol o'r Fagloriaeth. Yn yr adran yma ceir dogfen yn llawn canllawiau ar beth dylech ei gynnwys yn eich dyddiadur. Ceir hefyd calendr yn cynnwys manylion rhai pethau y dylech gynnwys yn eich llyfryn gweithgareddau.

Byddwch yn cwblhau'r elfen Gweithio Gydag Eraill ar Lefel 3 gyda'ch tiwtor Bagloriaeth (Mrs. Sian Mair Williams, Mrs. Margaret Jones neu Dr. Gareth Evans). Byddwch yn gweithio yn eich grwpiau menter i gwblhau rhyw fath o weithgaredd yn yr ysgol neu tu allan i'r ysgol.
Byddwch yn gwneud yr elfen Gwella eich dysgu a'ch perfformiad eich hun ar Lefel 3.

Byddwch yn cwblhau'r gwaith TGCh ar Lefel 2 gyda Mr. Gwyndaf Lloyd Owen, Mr. Ifan Prytherch neu Dr. Gareth Evans. Bydd rhaid i chi gwblhau 2 gweithgaredd gwahanol yn ystod y flwyddyn: (1) Cynhyrchu cyflwyniad PowerPoint am y broses o wneud cais i fynd i'r Brifysgol; (2) Paratoi holiadur ar y topig "Ydi'r system o fenthyciadau myfyrwyr yn un teg?"

Yn eich Ymchwiliad Unigol byddwch yn llunio traethawd ar destun o'ch dewis. Cofiwch gymharu Cymru efo rhyw wlad addas arall yn ystod eich gwaith.